به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تراکتورسازی ایران در سال ٩٧ مبلغ٩٠۴ریال سود برای هرسهم محقق کرده است که نسبت به سال قبل ١١٢درصد رشد داشته است .سود هرسهم شرکت در سال گذشته مبلغ ۴٢٧ریال بود.همچنین درامدهای عملیاتی رشد ٢۶درصدی و هزینه های اداری و فروش نیز رشد ٢۶ درصدی را تجربه کرده اند .سود عملیاتی شرکت نیز رشد١١٢درصدی را داشته است .وهمچنین درامد های غیرعملیاتی نیز رشد چشمگیر ١٣٠درصدی داشته است .بر خلاف سالهای گذشته سود شرکت به سود تلفیقی نزدیک شده است.