بازدهی بازار خرید مسکن در تهران مشخص شد... سال گذشته متوسط قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای سال ٩٧ درصد افزایش پیدا کرد... بازدهی ٩٧ درصدی بازار مسکن ٩٧ البته در مناطق مختلف شهر تهران نرخ متفاوتی داشته است...

بورس 24 : بازدهی بازار خرید مسکن در تهران مشخص شد.

سال گذشته متوسط قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای سال 97 درصد افزایش پیدا کرد.بازدهی 97 درصدی بازار مسکن 97 البته در مناطق مختلف شهر تهران نرخ متفاوتی داشته است.بیشترین بازدهی به منطقه 7 مربوط است. در این منطقه قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای پارسال 116 درصد افزایش پیدا کرد.

بعد از منطقه 7 منطقه 14 با نرخ بازدهی 114 درصدی در مقام دوم بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن قرار دارد.جالب است که منطقه یک تهران که گرانترین منطقه بازار مسکن است در بازدهی سال 97 رتبه سوم را در اختیار داشته است.

در منطقه یک متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در پایان سال گذشته 109 درصد نسبت به ابتدای همان سال افزایش پیدا کرد.

منحنی نرخ رشد بازدهی خرید مسکن در مناطق تهران به شرح زیر است: