به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران چند شرکت به مجامع خود دعوت شدند