به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت عملیاتی چند شرکت در یک قاب بررسی شد