مجمع شرکت تجارت الکترونیک پارسیان امروز در تهران برگزار شد.