به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتایج مجمع ٣ شرکت مشخص و اطلاع رسانی شد