به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام داشت با توجه به مصوبه جدید وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شماره ۶٠/٨۵۶٧٣ نرخ فروش شیر خام از ٢٠،٠٠٠ریال به به مبلغ ٢٣،٩٠٠ ریال با چربی ٣/٢ درصد و بار میکروبی زیر ١٠٠هزار و تحویل درب دامداری افزایش یافته است