مجمع «رکیش» امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ١۶۵ ریال سود نقدی تقسیم کرد.