به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده را منتشر نمود