امیدها به ادامه صادرات این محصول همچنان زنده است و به شرطی که ریسک اعمال تحریم های جدید امریکا علیه شرکت های پتروشیمی با همکاری اروپا و شرکای تجاری کمرنگ شود...