اجاره بهای مسکن در تهران سال گذشته بیش از ٣٠ تا ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد... آمارها از رشد حدود ٣٠ درصدی هزینه اجاره نشینی در تابستان پارسال می گویند اما چیزی که اجاره نشین ها در بازار احساس کردند افزایش ۵٠ درصدی میانگین اجاره بها بود...

بورس 24 : اجاره بهای مسکن در تهران سال گذشته بیش از 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کرد.

آمارها از رشد حدود 30 درصدی هزینه اجاره نشینی در تابستان پارسال می گویند اما چیزی که اجاره نشین ها در بازار احساس کردند افزایش 50 درصدی میانگین اجاره بها بود.

با این حال برای تابستان امسال این سوال در بازار اجاره نشینی وجود دارد که آیا باز هم شدت رشد سال گذشته اتفاق خواهد افتاد؟در حال حاضر میانگین اجاره بهای هر مترمربع خانه در تهران حدود 40 هزار تومان در ماه است.

اجاره بها از یک طرف ممکن است افزایش پیدا کند تا نسبت همیشگی بین قیمت و اجاره در تهران از حالت بی تعادلی موجود به وضعیت تعادل نسبی برسد.

رشد قیمت مسکن در سال گذشته بیشتر از اجاره بها بوده و حالا باید اجاره بها افزایش یابد تا جبران شود.

اما از طرف دیگر مستاجرها قادر به پرداخت بیشتر از این نیستند ضمن آنکه چون ساخت و ساز نیز کم شده، روند افزایش تقاضای اجاره از محل تخریب خانه های مشارکتی نیز کاهش پیدا کرده است.

کسانی که با سازنده ها از محل تخریب خانه شان شریک می شوند پول مکفی برای اجاره نشینی دارند و این موضوع به زیان سایر اجاره نشین ها تمام می شود. اما امسال رکود ساختمانی ، کار را به نفع مستاجران تمام می کند.

کارشناسان مسکن معتقدند شدت رشد اجاره بهای مسکن در تابستان امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود. مستاجرهای زیادی احتمالا امسال به توافق با موجر خود برای تمدید یکسال دیگر قرارداد خواهند کرد. در توافقات اجاره معمولاً میزان افزایش اجاره کمتر از قرارداد جدید است.