باید در نظر داشت در صورتی که بتوان اثرات تحریم ها را از روی این صنعت برداشت و صادرات برای شرکت های فعال به قوت خود باقی بماند شرایط مطلوبی در انتظار آن هاست و به همین دلیل دنبال کردن روند فروش خارجی این شرکت ها طی ...