به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تایدواتر در عملکرد ١٢ ماهه سال ٩٧ به سود قابل توجه١۶٠۶ ریالی دست یافته است و توانست علی رغم فشار تحریم ها وضعیت خوبی را به نمایش بگذارد گفتنی است،این شرکت با جهش ١۴٧ درصدی سود خود در ١٢ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شود