به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت پتروشیمی زاگرس در فروردین و اردیبهشت ١٣٩٨ به بیش از ١۵٩۴ میلیارد تومان رسید.