به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ١١٩٣ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد فروردین واردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ شرکت پتروشیمی شازند بود.