به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش پتروشیمی کرمانشاه در فروردین و اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به بیش از ٢۶٢ میلیارد تومان رسید.