به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ٢ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ١٩٩۶ میلیارد تومان فروش محصول داشت.