به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی خارک در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ به حدود ۵٣۴ میلیارد تومان رسید.