به گزارش کدال نگر بورس٢۴، ایران خودرو پرونده سال ٩٧ را با زیان ۵٣۵ تومانی به ازای هر سهم بست زیانی که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن بهای تمام شده از قیمت های فروش و عدم رشد قیمت فروش و تاخیر در افزایش قیمت ها صورت پذیرفته است.