وی افزود: کشور ما یک سال و یک ماه است، که وارد جنگ اقتصادی شده است...

بورس 24: وزیر صنعت گفت: خودروهای ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌ شوند و در شریط تحریم واردات خودرو آزاد است، اما ما خود ممنوع کرده‌ ایم، اما قطعات تحریم هستند.

وی افزود: کشور ما یک سال و یک ماه است، که وارد جنگ اقتصادی شده است.

منبع: ایرنا