به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی پردیس در ٨ ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ حدود ٣٣٨۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش کسب نمود.