بورس ٢۴ : توزیع معاملات خرید و فروش خانه در مناطق مختلف تهران به آمار کل معاملات تردید وارد می کند... ماه گذشته ١٢ هزار و ١٢٨ واحد مسکونی در کل شهر تهران خرید و فروش شد اما در ١٢ منطقه تعداد معاملات کمتر از ۵٠٠ واحد بوده است!

بورس 24 : توزیع معاملات خرید و فروش خانه در مناطق مختلف تهران به آمار کل معاملات تردید وارد می کند.

ماه گذشته 12 هزار و 128 واحد مسکونی در کل شهر تهران خرید و فروش شد اما در 12 منطقه تعداد معاملات کمتر از 500 واحد بوده است!

با توجه به این که در کل شهر تهران بیش از 4 میلیون واحد مسکونی وجود دارد فروش کمتر از 500 واحد در بیش از نیمی از مناطق و همچنین فروش کمتر از 1000 واحد مسکونی در اکثریت مناطق شهری به معنی راکد بودن کامل بازار خرید و فروش خانه است. زمانی که تقریباً معامله ای در بازار مسکن یک شهر انجام نمی شود و نسبت واحدهای فروش رفته به کل واحدهای یک منطقه نزدیک به صفر است، تغییرات قیمتی نمی تواند ملاک عمل اعلام نرخ رشد قیمت مسکن باشد.

توزیع معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

منطقه

تعداد معاملات خرید مسکن (فقره واحدمسکونی)

1

605

2

1166

3

532

4

1115

5

2011

6

428

7

630

8

657

9

273

10

882

11

471

12

365

13

397

14

700

15

542

16

176

17

217

18

279

19

87

20

284

21

192

22

119