متوسط نرخ معامله این محصول از محدوده ٢۶٨٠ تومان در خردادماه سال گذشته هم اکنون از مرز ...