به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده را منتشر نمود