این شرکت در حوزه جابجایی مسافر و بار فعال است که اخیرا معاون وزیر راه و شهر سازی از افزایش متوسط ٢٢ درصدی قیمت بلیط قطار خبر داده است که طبیعتا می تواند اثرات مثبتی بر حاشیه سود «حسیر» داشته باشد.