مدیرسرمایه گذاری هلدینگ پگاه گفت: هزینه های تمام شده تولید محصولات افزایش یافته است. به همین دلیل نیز به دنبال افزایش نرخ هستیم و این مهم را به صورت جدی دنبال می کنیم. چنانچه بخواهیم پگاه جدیدی تاسیس کنیم در حوزه کشت و صنعت و دامپروری خواهد بود.