به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨، حدود ٢۶۴۴ میلیارد تومان درآمد از خدمات خود کسب نمود.