به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزشاهد حضور متعادلی از حقوقی ها بودیم. سرمایه گذاری صبا تامین فروشنده سهام دارویی فارابی بوده و در صورت ادامه این فروش های سنگین صبا تامین از ترکیب سهامداری این داروساز خارج خواهد شد.