پایانی امروز نسبت به پایه عرضه ١٠ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند اما نسبت به معامله قبلی در یکم خردادماه...