تیرآهن ١۴ تا ١٨ (کارگزار کالای خاورمیانه) با متوسط نرخ ٣٩,۵٢۶ ریال و افزایش ١.٩% نسبت به ...