قیمت معامله امروز نسبت به معامله قبلی در ٨ خردادماه افت ۶.٢% را نشان می دهد هم چنین متوسط قیمت سبد میلگرد فخاس از محدوده ...