به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمرغ در خصوص بدهی ارزی شرکت فرعی توسعه کشت ذرت شفاف سازی نمود.