به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان فارس نو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٢۴٧٢ ریال سود محقق کرد. سفانو در مدت مشابه سال قبل ۵٩٣ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٣١٧ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١۴٣٢ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و ١۶۵ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.