بورس ٢۴ : یکی از سهم هایی که روز گذشته صف خرید داشت تلیسه بود. این سهم پس از دوره صعودی که از اوایل اسفند ٩٧ و از محدوده ۴۵٠ تومان آغاز کرد و در هفته پایانی فروردین ماه به حدود ٩٨٠ تا ١٠٠٠ تومان رسیده بود کمی اصلاح قیمت داشت و تا محدوده ٧۶٠ تومان نیز کاهش یافت. اما این روزها در محدوده ٨٧٠ تومان رنگ سبز را تجربه می کند. شرکت دامداری تلیسه نمونه در تازه ترین گزارش های خود فروش اردیبهشت ماه ٩٨ را ١٠۵.۶ میلیارد ریال اعلام کرده است. حال آن که فروش اردیبهشت ماه سال ٩٧ برابر با ۵۵.١ میلیارد ریال بود. تلیسه در دومین ماه از سال جاری در حالی هر کیلو شیر را با نرخ متوسط ٢،٢۴٩ تومان فروخته که بهای فروش هر کیلو شیر در اردیبهشت ماه ٩٧ برابر با ١،۴١۶ تومان بود...