ورق گرم b که بیشترین میزان تقاضا در بین ورق های فولاد را به خود اختصاص داده بود امروز تا مرز ۵۵۵٧ تومان رقابت شد. نرخ پایه برای عرضه ورق های گرم امروز با افت ١٢% نسبت ...