محمد رضا معروفی مدیر مالی «حپارسا» درباره علل رشد و اقبال بازار به سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت: همانطور که می دانید بازار سرمایه در چند ماه اخیر روند صعودی را طی می کند و علاوه بر آن شاهد موج افزایش تقاضا در گروه حمل و نقل ریلی در هفته های گذشته بودیم و «حپارسا» نیز از این شرایط اثر پذیرفت...