به گزارش کدال نگر بوربس ٢۴، شرکت کی بی سی در خصوص پوشش درآمد شرکت در ٢ ماهه ابتدایی سال ١٣٩٨ توضیحاتی ارائه نمود.