فولاد خوزستان در حالی امروز به عرضه شمش اقدام کرد که با تقاضای ٩٩ هزار تنی از سوی خریداران ...