مجمع شرکت همراه اول امروز افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت را تصویب کرد.