صادرات اوره از ابتدای سال تا کنون از لحاظ وزنی به ٧٢٨ هزار تن رسیده است که بیش از ۴٢٠ هزارتن صادرات این محصول تنها به فروردین ماه ....