می توانستیم، بسیار بیشتر از این میزان دارو هم صادر کنیم، اگر... وی افزود: ۹۵ درصد مبلغ فروش ما مربوط به فروش قرص و دراژه بوده و اینکه...