به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در خصوص فرآیند افزایش سرمایه شرکت توضیحاتی ارائه نمود.