در چند روز ابتدایی خردادماه ارزش صادرات متانول به مرز ٣٠ میلیون دلار نزدیک شده است. متوسط نرخ صادراتی این محصول در ماه های فروردین و اردیبشهت به ترتیب ....