به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ١۶٢٣ ریال سود محقق کرد. شرانل در مدت مشابه سال قبل ١٠۶١ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۵٣ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶٢ درصدی درآمدهای عملیاتی،شناسایی ٩٠ میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها و افزایش ۴٠۵ درصدی اقلام متفرقه دانست.