مدیر عامل: سود انباشته ما برای سهامداران مهم است، خیلی! دوره وصول مطالبات خود را کاهش می دهیم، بله. این سخن را باسمنچی در مجمع عمومی عادی سالیانه گفت و ادامه داد...