به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در اردیبهشت ماه ١٩ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.