امروز بورس کالا میزبان "مس مفتول" شرکت های ملی صنایع مس، دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، کابلسازی افق البرز بود که برای این عرضه نرخ...

بورس24: امروز بورس کالا میزبان "مس مفتول" شرکت های ملی صنایع مس، دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، کابلسازی افق البرز بود که برای این عرضه نرخ پایه 656,435 ریال تعیین شده بود.

برتری تقاضا نسبت به حجم در نظر گرفته شده برای عرضه، شکل گیری رقابت و افزایش قیمت پایانی معامله برای این تولیدکنندگان را به همراه داشت.

شرکت ملی صنایع مس امروز در حالی به عرضه مفتول مس با نرخ پایه 656,435 ریال اقدام کرد که نسبت به آخرین معامله این محصول در 30 اردیبهشت ماه نرخ پایه افت 10 درصدی را نشان می دهد.

متوسط پایانی نیز نسبت به معامله قبلی 9.4% کاهش داشت و در نهایت هزارتن از این محصول با متوسط قیمت 660,914 ریال معامله شد.

حداکثر نرخ رقابتی روز جاری 662,715 ریال و ارزش معامله فملی به مرز 661 میلیاردریال رسید.