مدیر عامل: به روسیه بیشترین صادرات را داشتیم شش درصد کل صادرات کشور توسط ما بوده! در ادامه این مجمع با موافقت سهامداران حاضر در مجمع صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۷ تصویب شده و...