به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۵٩۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٨٣٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۶١ درصد رشد داشته است.