به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بورس کالا اعلام داشت با عنایت به بند پ ماده ٣۶ قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور مبنی بر اینکه "پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده¬اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‏های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‏گیرد" و همچنین ابلاغ بند ١ پانصد و هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ١٣٩٨/٠٣/٠١ موضوع نامه شماره ١٢٢/۴٨٩٨١ مورخ ١٣٩٨/٠٣/٠۴ مدیریت نظارت بر بورسها پیرو نامه شماره ١٢١/۴٩۴۴٨ مورخ ١٣٩٨/٠٢/٢۴ اداره امور بورسها و بازارها، سهم کارمزد ارکان با انتقال فرآیند تسویه و پایاپای به شرح پیوست تغییر یافته است.